دسته بندی محصولات

یک روش پوشاندن سطوح فلزی است که این فرایند در اتاق خلأ انجام میشود و با توجه به اکسید فلزی به کار رفته شده در اتاق خلا رنگ پوشش متفاوت است. محصولات تولید شده با این روش تغییر رنگ نمی دهند و کمرنگ نمیشوند و در مقابل خوردگی و اکسید شدن مقاوم هستند.

آنلاین